اخبار و اطلاعیه ها
 
 
10 فایده سفر
بهای اجاره واحد ها
گردشگاههاومناطق دیدنی وتفریحی رامسر
دعوت از شرکت ها و آزانس ها
 
  تاريخ ثبت خبر : 1391/03/03 بهای اجاره واحد ها
بهای اجاره واحدها در فصل بهار سال 95 با تخفیف
ساختمان هشت واحدی
طبقه اول غربی طبقه دوم غربی طبقه سوم غربی طبقه چهارم غربی
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 130/000 تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 150/000 تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
150/000تومان
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 150/000 تومان
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
180/000 تومان
طبقه اول شرقی طبقه دوم شرقی طبقه سوم شرقی طبقه چهارم شرقی
ساختمان شیشه ای
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
100/000
تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
 150/000
تومان
ساختمان دوبلکس

ساختمان چهار واحدی

دوم غربی اول غربی اضافه بها
برای چهار نفر یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل

200/000 تومان

برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 
 200/000
تومان
اتومبیل اضافه
هرنفر اضافه
غرامت تعمیرات / خرج کرد غرامت: برابر مبلغ لوازم تحویلی در تابلو لوازم واحد
روم سرویس/ تاخیر تاخیر تا ساعت 19 : 50%مبلغ اجاره یکروز تاخیر تا پس از  19 : معادل اجاره یکروز
روم سرویس : 10/000تومان

برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل

 200/000 تومان

برای چهار نفر
یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
 
200/000
تومان
تخفیف %
کمیسون مسافرگیر
فروش ارزاق /غذا
ساعت ورود : 14
ساعت خروج : 11روز بعد
دوم شرقی اول شرقی  
 
  
 
 
Info@HatamVila.com کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع حاتم ویلا می باشد
مجتمع ویلایی ساحلی حاتم