اخبار و اطلاعیه ها
 
 
10 فایده سفر
بهای اجاره واحد ها
گردشگاههاومناطق دیدنی وتفریحی رامسر
دعوت از شرکت ها و آزانس ها
 
  تاريخ ثبت خبر : 1391/03/03 بهای اجاره واحد ها
بهای اجاره واحدها در فصل زمستان سال 93/ با تخفیف
ساختمان هشت واحدی
طبقه اول غربی طبقه دوم غربی طبقه سوم غربی طبقه چهارم غربی
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 100/000 تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 100/000 تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
100/000تومان
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 100/000 تومان
برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
150/000 تومان
طبقه اول شرقی طبقه دوم شرقی طبقه سوم شرقی طبقه چهارم شرقی
ساختمان شیشه ای
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
80/000
تومان
برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
 100/000
تومان
ساختمان دوبلکس

ساختمان چهار واحدی

دوم غربی اول غربی اضافه بها
برای چهار نفر یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل

150/000 تومان

برای چهار نفر
یک اتومبیل
یک شب اقامت حداقل
 
 150/000
تومان
اتومبیل اضافه
هرنفر اضافه
غرامت تعمیرات / خرج کرد غرامت: برابر مبلغ لوازم تحویلی در تابلو لوازم واحد
روم سرویس/ تاخیر تاخیر تا ساعت 19 : 50%مبلغ اجاره یکروز تاخیر تا پس از  19 : معادل اجاره یکروز
روم سرویس : 10/000تومان

برای چهار نفر یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل

 150/000 تومان

برای چهار نفر
یک اتومبیل یک شب اقامت حداقل
 
150/000
تومان
تخفیف %
کمیسون مسافرگیر
فروش ارزاق /غذا
ساعت ورود : 14
ساعت خروج : 11روز بعد
دوم شرقی اول شرقی  
 
  
 
 
Info@HatamVila.com کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع حاتم ویلا می باشد
مجتمع ویلایی ساحلی حاتم